Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webwinkel Kompas Outdoor World

 INHOUD

Artikel   1- Definities
Artikel   2- De webwinkel
Artikel   3- De toepasselijkheid
Artikel   4- Het artikelaanbod
Artikel   5- De overeenkomst
Artikel   6- Het retourrecht
Artikel   7- De verkoopprijs
Artikel   8- De garantie
Artikel   9- De levering en uitvoering
Artikel 10- De betaling
Artikel 11- De klachtenregeling
Artikel 12- De aanvullende- of afwijkende bepalingen

 Artikel 1 – Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Webwinkel: Kompas Heerhugowaard B.V. handelend onder de naam
Kompas Outdoor World’. Kompas Outdoor World biedt outdoor- en sportartikelen op afstand aan klanten aan;
Klant:  de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen klant en webwinkel, waarbij op afstand artikelen worden verkocht en betaald en daarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van het internet;
Internet: techniek voor communicatie op afstand, dat wordt gebruikt voor de overeenkomst van het verkopen en betalen van artikelen, zonder dat de klant en webwinkel gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
het middel dat de klant en webwinkel in staat stelt om  persoonlijke informatie op te slaan op een manier, dat de informatie in de toekomst kan worden geraadpleegd en ongewijzigd kan worden gereproduceerd.
Bedenktijd: de termijn, waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn retourrecht
Retourrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de koop van artikelen en deze terug te sturen en te ruilen voor een ander artikel;
Dag: kalenderdag;

 Artikel 2 – Identiteit van de webwinkel

 Naam webwinkel:             Kompas Heerhugowaard B.V. handelend onder de naam

                                          ‘Kompas Outdoor World’
Vestigingsadres:                Nobelstraat 12, 1704 RM  Heerhugowaard
Telefoonnummer:              072 - 571 43 42 te bereiken tijdens de winkelopeningstijden

Winkelopeningstijden: 

maandag   13:00 uur tot 18:00 uur 
dinsdag t/m vrijdag   10:00 uur tot 18:00 uur
zaterdag   10:00 uur tot 17:00 uur
zondag   12:00 uur tot 16:00 uur

 

E-mailadres :  info@kompasoutdoor.nl 
Website    :  www.kompasoutdoor.nl
Kamer van Koophandel :  Noordwest-Holland nummer 37058750
BTW-identificatienummer :  NL 8058.50.156.B01
Bankrelatie     :  NL97 ABNA 0589 7212 75

 

                

     

  

 Artikel 3 – Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toerpassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen webwinkel en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld via internet
3. Voor het geval, dat naast de algemene voorwaarden tevens specifieke artikel voorwaarden van toepassing zijn en deze tegenstrijdig zijn, kan de klant zich steeds beroepen op de voorwaarde, die voor de klant het meest gunstig is.

 Artikel 4 – Het artikelaanbod

1. Indien het artikelaanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het artikelaanbod vermeld.

2. Het artikelaanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden artikel. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het artikel door de klant mogelijk te maken. Als de webwinkel gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouw  weergave van het artikelaanbod. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de webwinkel echter niet.

3. Elk artikelaanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan het artikelaanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van retourrecht;
- de wijze van betaling en aflevering van het artikel;
- de wijze waarop de klant de levering van het gekochte artikel kan raadplegen;
- de wijze waarop de klant door hem niet gewilde handelingen kan herstellen, voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het artikelaanbod en het voldoen van de verschuldigde betaling;

2. Indien de klant het artikelaanbod via internet heeft aanvaard, bevestigt de webwinkel onverwijld via internet de ontvangst van de aanvaarding van het artikelaanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden;

3. indien de overeenkomst via internet tot stand komt, treft de webwinkel passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van persoonlijke gegevens via internet en zorgt de webwinkel voor een veilige web omgeving. Indien de klant via internet betaald, heeft de webwinkel daartoe passende veiligheidsmaatregelen genomen.

4. De webwinkel zal bij het kopen van een artikel door de klant de volgende informatie via internet meesturen:

  • Het vestigingsadres van de webwinkel, waar de klant met een vraag of klacht terecht kan;
  • De voorwaarden en wijze waarop de klant van het retourrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding dat het retourrecht is uitgesloten;
  • De informatie over service en onderhoud na aankoop en de garantiebepalingen
  • De informatie over het artikelaanbod (zie artikel 4.3), tenzij de webwinkel deze informatie al heeft gegeven vóór het tot stand komen van de overeenkomst.


Artikel 6 – Het retourrecht

Retouren in de winkel
Bij aankoop van artikelen heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden door het artikel te retourneren gedurende ten hoogste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het artikel door de klant.

De klant heeft het recht om in de winkel voor het bedrag van de aankoop van het artikel te ruilen in een ander artikel, dat aan de wensen voldoet. Kan de klant een dergelijk artikel niet vinden in de winkel, dan zal de winkel  een ‘tegoedbon’ geven aan de klant ter waarde van het bedrag van de aankoop. De klant kan in de winkel geen geld ontvangen op de geretourneerde artikelen.

Retouren via de site.
Voor artikelen die u in onze webwinkel koopt, geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, daarna is de koopovereenkomst een feit. Binnen deze periode mag u de artikelen zonder opgaaf van reden retourneren en krijgt u uw geld terug, indien:
• het artikel in originele staat is;
• het artikel in de originele en onbeschadigde verpakking zit;
• de originele aankoop bon is bijgevoegd;
• de zending voldoende gefrankeerd is;
• u per email kenbaar heeft gemaakt het artikel retour te sturen. support@kompasoutdoor.nl;
• gebruik het herroepingsformulier bij u terugzending.


Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het artikel is gebruikt en/of is beschadigd.
Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd, ongeacht de reden van het retourneren.

Retourneren is niet mogelijk voor artikelen:

  • Die duidelijk naar de persoonlijke wensen van de klant zijn aangepast
  • Die door hun aard niet retour kunnen worden gegeven
  • Die snel kunnen bederven of verouderen


Artikel 7 - De verkoopprijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur wordt de prijs van de aangeboden artikelen niet verhoogd, behalve als gevolg van veranderingen in belastingtarieven (BTW).

2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, indien de webwinkel dit bedongen heeft en de klant de bevoegdheid heeft om de overeenkomst op te zeggen vanaf de dag, waarop de prijsverhoging in gaat.

3. De in het aanbod van artikelen genoemde prijzen zijn inclusief belastingen (BTW).

Artikel 8 – De garantie

1. De webwinkel staat er voor in, dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties. Aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

2. Een door de webwinkel, fabrikant of leverancier als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen van de klant jegens de webwinkel ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de webwinkel op grond van de wet of de overeenkomst op afstand.

Artikel 9 – De levering en uitvoering

1. De webwinkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het  leveren van bestelde artikelen.

2. De webwinkel zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 14 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn met de klant is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien de levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant bericht uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de webwinkel het bedrag dat de klant heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen.

5 Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal de webwinkel zich inspannen om een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld, dat een vervangend artikel wordt geleverd. Het retourrecht kan bij een vervangend artikel niet door de webwinkel worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de webwinkel.

6. Het risico van beschadiging of vermissing van artikelen berust bij de webwinkel tot het moment van bezorging bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – De betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dient het door de klant verschuldigde bedrag te worden voldaan alvorens de levering van het artikel heeft plaatsgevonden.

2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens direct aan de webwinkel te melden.

3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de webwinkel het recht om de gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen aan de klant.

Artikel 11 – De klachtenregeling

1. De webwinkel beschikt over een bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten van de klant over de uitvoering van de overeenkomst op afstand dienen binnen 60 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de webwinkel, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

3. De webwinkel beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen, nadat de klacht is ontvangen. Als de verwerking van de klacht een voorzienbaar langere tijd vraagt , wordt door de webwinkel de klacht binnen 14 dagen beantwoordt met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een gedegen antwoord kan verwachten.

4. Op overeenkomsten op afstand tussen de webwinkel en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet in het nadeel van de klant zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of door de klant via internet op een toegankelijke manier te kunnen worden geraadpleegd.

Mochten er vragen zijn over de algemene voorwaarden horen we die graag.